યજઇ

પંચમહાલ : કોરોનાની સેકેન્ડ વેવની સ્થિતિને લઈને તંત્રની સમીક્ષા બેઠક યોજાઇ

gujarati.oneindia.com |
પંચમહાલ : કોરોનાની સેકેન્ડ વેવની સ્થિતિને લઈને તંત્રની સમીક્ષા બેઠક યોજાઇ

Source

વડોદરા : કરજણ વિધાનસભાની પેટા ચૂંટણી સંદર્ભે કરજણ હોનેસ્ટ હોટલ પાસે મીટીંગ યોજાઇ

gujarati.oneindia.com |
વડોદરા : કરજણ વિધાનસભાની પેટા ચૂંટણી સંદર્ભે કરજણ હોનેસ્ટ હોટલ પાસે મીટીંગ યોજાઇ

Source

error:
Scroll to Top