પચમહલ

પંચમહાલ : કોરોનાની સેકેન્ડ વેવની સ્થિતિને લઈને તંત્રની સમીક્ષા બેઠક યોજાઇ

gujarati.oneindia.com |
પંચમહાલ : કોરોનાની સેકેન્ડ વેવની સ્થિતિને લઈને તંત્રની સમીક્ષા બેઠક યોજાઇ

Source

પંચમહાલ જિલ્લામાં ડીજે સંચાલકોએ આપ્યું ડીજે વગાડવાની મંજૂરી માટે આવેદનપત્ર

gujarati.oneindia.com |
પંચમહાલ જિલ્લામાં ડીજે સંચાલકોએ આપ્યું ડીજે વગાડવાની મંજૂરી માટે આવેદનપત્ર

Source

પંચમહાલ : શહેરા તાલુકાના ૧૮૨ અનાથ બાળકોને પાલક માતા પિતા યોજના અંતર્ગત લાભ અપાયો

gujarati.oneindia.com |
પંચમહાલ : શહેરા તાલુકાના ૧૮૨ અનાથ બાળકોને પાલક માતા પિતા યોજના અંતર્ગત લાભ અપાયો

Source

પંચમહાલ : શહેરા તાલુકા કોંગ્રેસ સમિતી દ્વારા મનરેગા યોજનામાં ગેરરીતી થતી હોવાના આક્ષેપ

gujarati.oneindia.com |
પંચમહાલ : શહેરા તાલુકા કોંગ્રેસ સમિતી દ્વારા મનરેગા યોજનામાં ગેરરીતી થતી હોવાના આક્ષેપ

Source

error:
Scroll to Top