17-10-2020, કોવિડ 19ઃ છેલ્લા 24 કલાકમાં ગુજરાતમાં કોરોનાના નોંધાયા 1161 કેસ

gujarati.oneindia.com |
17-10-2020, કોવિડ 19ઃ છેલ્લા 24 કલાકમાં ગુજરાતમાં કોરોનાના નોંધાયા 1161 કેસ

Source